parallax background
 
 

Regulamin sklepu internetowego
S-tronic Akcesoria telefoniczne

 

Wprowadzenie

Poniżej znajdziesz nasze Ogólne Warunki Handlowe. Obowiązują one zawsze, jeśli korzystasz lub składasz zamówienie za pośrednictwem naszej Witryny. Ogólne warunki zawierają ważne informacje dla Ciebie jako kupującego. Przeczytaj to uważnie. Zalecamy również zachowanie tych warunków lub

wydrukowanie, aby móc je później przeczytać ponownie.

  Definicje

S-tronic Akcesoria telefoniczne: sklep internetowy z  siedzibą w Mauriku, zarejestrowany w Izbie Gospodarczej pod  numerem rejestracyjnym 72101415, działający pod nazwą S-tronic Telephone Accessories.
Witryna internetowa: strona internetowa S-tronic Telephone Accessories, dostępna na stronie www.s-tronic.nl i wszystkie powiązane poddomeny.
Klient: osoba fizyczna, ktora zawarla umowę z S-tronic Telephone Accessories której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.i / lub jest zarejestrowana na stronie internetowej.
Umowa: każda umowa lub umowa między S-tronic Telephone Accessories a Klientem, której umowa stanowi Ogólne Warunki.
Ogólne Warunki: niniejsze Ogólne Warunki.

Artykuł 1. Stosowanie Ogólnych warunków

  1.1 We wszystkich ofertach  umow i dostaw S-tronic Telephone Accessories obowiązują warunki, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie.
1.2. Jeśli Klient widzi w swoim potwierdzeniu zamówienia lub zawiadomieniu zawierającym warunki lub warunki przyjęcia, które różnią się od Warunków Ogólnych lub nie pojawiają się w Ogólnych Warunkach, dotyczą one Telefonicznych akcesoriów S-Tronic są one wiążące tylko dla S-tronic Telephone Accessories, o ile są one dostarczane przez S-tronic Telephone Accessories.
1.3. W przypadku, oprócz niniejszych Ogólnych warunków, szczególny produkt lub obowiązują warunki, ale w przypadku sprzeczności warunków, Klient może powołać się na odpowiedni dla niego przepis.

  Artykuł 2. Ceny i informacje

          2.1. Wszystkie ceny produktow wymienionych na stronie internetowej S-tronic Telephone Accessories  zawierają podatek VAT oraz, o ile nie zaznaczono inaczej na stronie internetowej, inne podatki, które sa nałożone przez rząd. 2.2. Wyświetlane ceny zawierają koszty wysyłki.
2.3. Treść witryny została opracowana z najwyższą starannością. Wszystkie ceny i inne informacje znajdujace się na stronie internetowej S-tronic Telephone Accessories  również podlegają oczywistym programom i błędom pisania. 2.4. S-tronic Telephone Accessories do telefonów nie ponoszą odpowiedzialności za odchylenia (koloru) ze względu na jakość ekranu.

  Artykuł 3. Zawarcie umowy

     3.1. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta oferty S-tronic Telephone Accessories i spełnienia  dostarczonych przez S-tronic Telephone Accessories warunkow.
3.2. Jeżeli Klient przyjmuje ofertę drogą elektroniczną, S-tronic Telephone Accessories  ja potwierdza,i klient natychmiast otrzymuje akceptację oferty drogą elektroniczną. Dopóki przyjęcie potwierdzenia nie zostanie potwierdzone, Klient ma możliwość Aby rozwiązać umowę.
3.3. Jeżeli okaże się, że Klient zawrze umowę, akceptując lub dostarczajac niedokładne informacje, S-tronic Telephone Accessories  ma prawo się do niej dostosować dopiero po otrzymaniu prawidłowych informacji.
3.4. S-tronic Telephone Accessories  może zasiegac informacji w ramach prawnych, czy klient może spełnić swoje zobowiązania płatnicze, jak również dotyczyto także wszystkich faktow i czynnikow, które są ważne dla zawarcia umowy. Jeśli S-tronic Telephone Accessories   ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć Umowy, jest on uprawniony do odrzucenia zamówienia lub wniosku lub specjalnych warunków, takich jak przedpłata.

  Artykuł 4. Rejestracja

4.1. Aby optymalnie korzystać z Witryny, Klient może zarejestrować się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego / opcja rejestracji konta na stronie internetowej.
4.2. Podczas procedury rejestracji Klient wybiera nazwę użytkownika i hasło, za pomoca których może zalogować się na stronie internetowej. Klient jest odpowiedzialny za wybór wystarczająco niezawodnego hasła.
4.3. Klient musi zachować swoje dane logowania, swoją nazwę użytkownika i hasło ściśle poufne. S-tronic Telefoon Accessoires nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie danych logowania i jest zawsze okreslone, że Klient rejestrujący się w Serwisie to faktycznie Klient. Wszystko, co się dzieje za pośrednictwem konta Klienta odpowiedzialność i ryzyko znajduje się tylko i wylacznie po stronie Klienta.
4.4. Jeżeli Klient wie lub podejrzewa, że jego dane logowania trafiły w ręce osób nieuprawnionych, musi zmienić hasło i tak szybko jak to mozliwe poinformowac o tym  S-tronic Telefoon Accessoires, aby S-tronic Telefoon Accessoires mogły podjąć odpowiednie kroki.

Artykuł 5. Zawarcie umowy

5.1. W momencie odebrania zamowienia przez sklep S-tronic Telefoon Accessoires , S-tronic wysyła produkty z nalezytym uwzglednieniem  postanowień ust. 3 niniejszego artykułu.
5.2. S-tronic Telefoon Accessoires  są uprawnione do angażowania stron trzecich podczas wykonywania usługi i zobowiązan wynikających z Umowy.
5.3. Termin dostawy wynosi zasadniczo 5 dni roboczych. Sposób dostawy może z roznych powodow ulec zmianie.
5.4. Jeśli S-tronic Telefoon Accessoires  nie mogą dostarczyć produktów w uzgodnionym terminie dostawy, powiadamia o tym Klienta. W takim przypadku Klient może wyrazić zgodę na nowy termin dostawy lub będzie miał możliwość rozwiązania Umowy bezpłatnie. 5.5. S-tronic Telefoon Accessoires  proponuje Klientowi sprawdzenie dostarczonych produktów. W przypadku otrzymania wadliwego produktu nalezy poinformowac o tym S-tronic Telefoon Accessoires w odpowiednim czasie, najlepiej na piśmie. Patrz kolejny artykuł 8 dotyczący gwarancji i zgodności.
5.6. Jeśli zamowione produkty zostaną dostarczone pod wskazany adres dostawy,  ryzyko dotyczace uszkodzenia tych produktów lezy po stronie Klienta. Jeśli wyraźnie uzgodniono inaczej, ryzyko od samgo poczatku znajduje sie po stronie Klienta.
5.7. S-tronic Telefoon Accessoires ma prawo do dostarczenia podobnego produktu o podobnej jakości  jak zamówiony produkt, jeśli zamówienie nie jest już dostępne. Klient ma wówczas prawo do nieodpłatnego rozwiązania Umowy i nieodpłatnego zwrotu produktu.

  Artykuł 6. Prawo do wycofania się

6.1. Ten artykuł dotyczy wyłącznie Klienta będącego osobą fizyczną, która nie działa na szkode wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.
6.2. Klient ma prawo rozwiązać umowę na odległość z S-tronic Telefoon Accessoires w ciągu 14 dni od otrzymania produktu, bez podania przyczyn, bezpłatnie.
  1. Okres rozpoczyna się w dniu następującym po tym, jak Klient lub osoba trzecia wskazana przez niego wcześniej, która nie jest przewoźnikiem, otrzymała produkt
  • jeśli Klient zamówił kilka produktów w jednym zamowieniu: dzień, w którym Klient lub  wyznaczona przez niego trzecia strona otrzymała ostatni produkt;
  • jeśli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek : dzień w ktorym Klient lub wskazana przez niego strona trzecia, otrzymal ostatnia przesyłke;
  • w kontraktach na regularną dostawę produktów w określonym czasie: dzień, w którym Klient lub wskazana przez niego strona trzecia otrzymał pierwszy produkt.
   6.4. Tylko Bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej ponosi Klient. Klient musi zatem sam ponieść koszty zwrotu. Jeśli koszty te są wyższe niż normalna taryfa pocztowa, S-tronic Telefoon Accessoires pozwalają oszacować te koszty. Wszelkie koszty zapłacone przez Klienta za wysyłkę i zapłatę produktu do Klienta zostaną zwrócone Klientowi po zwróceniu całego zamówienia.
6.5. W okresie odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, Klient jest zobowiazany uważnie obchodzić się z produktem i  opakowaniem produktu. Po otwarciu opakowania zaleca sie używać produktu wyłącznie w zakresie niezbędnym do zweryfikowania charakteru, cech i funkcjonowania produktów. Punktem wyjścia jest to, że to inspekcja nie może wykraczać poza to, co mógłby zrobić Klient w sklepie fizycznym.
6.6. Klient odpowiada tylko za amortyzację produktu będącą wynikiem sposób postępowania z produktem, który wykracza poza dozwolony w poprzednim akapicie.
6.7. Klient może rozwiązać Umowę w terminie określonym w paragrafie 1 niniejszego Artykułu za pomoca wysłania standardowego formularza do anulowania (cyfrowy) do S-tronic Telefoon Accessoires. S-tronic Telefoon Accessoires potwierdzają odbiór tej wiadomości w przypadku powiadomienia cyfrowego. Po rozwiązaniu Klient ma obowiazek w ciagu 14 dni na zwrot produktu. Możliwe jest również zwrócenie produktu natychmiast po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pod warunkiem że dołączono formularz modelu do odwołania lub inne jednoznaczne oświadczenie o unieważnieniu. Produkty można zwrócić do:

S-tronic Telefoon Accessoires
Mantethof 7
4021 VM, Maurik

6.8. Kwoty wpłacone z góry przez Klienta zostaną wypłacone tak szybko, jak to możliwe,nie później niż 14 dni po wypowiedzeniu Umowy. Pieniadze zostaną zwrócone Klientowi w ten sam sposób w jaki Klient zapłacił za zamówienie. Jeśli Klient zdecydował się na droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, S-tronic Telefoon Accessoires nie ponosi  dodatkowych kosztów I nie zwraca roznicy kwoty dotyczacej droższej metody dostawy. Jesli S-tronic Telefoon Accessoires nie oferuje samodzielnego odebrania produktu,nalezy czekać z refundacją otrzymania produktu lub okazania Klientowi, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
6.9. Witryna wyraźnie stwierdza, w czasie do zawarcia Umowy, czy prawo do odstąpienia od umowy i żądana procedura mają zastosowanie.

6.10. Prawo odstąpienia nie dotyczy:

  • Produktow, które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacjami Klienta ;

  • Nagrania audio i wideo oraz oprogramowanie komputerowe, z których Klient złamał pieczęć.


Artykuł 7. Płatność

7.1. Klient musi dokonać płatności na S-tronic Telefoon Accessoires zgodnie z procedurą zamówienia i zapłacić dowolnymi metodami płatności wskazanymi na stronie internetowej. S-tronic Telefoon Accessoires mogą wybierać spośród metod płatności, które również mogą się zmieniać od czasu do czasu. W przypadku płatności po dostawie, Klientowi przysługuje termin płatności wynoszący 14 dni, począwszy od dnia następującego po dostawie.

  Artykuł 8. Gwarancja i zgodność

8.1. Ten artykuł dotyczy wyłącznie Klienta będącego osobą fizyczną, która nie działa na szkode wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej  S-tronic Telefoon Accessoires. Jeśli istnieje oddzielna gwarancja na akcesoria/produkty S-tronic Telefoon Accessoires , bez uszczerbku dla tego, co właśnie zostało stwierdzone, mają zastosowanie do wszystkich rodzajów klientów.
8.2.  S-tronic Telefoon Accessoires gwarantuje, że zakupione produkty są zgodne z umową, specyfikacje wymienione w ofercie, rozsądne wymagania niezawodności i / lub przydatności i istniejące prawodawstwo w dniu zawarcia umowy i / lub
przepisy rządowe. Jeśli specjalnie uzgodniono,  S-tronic Telefoon Accessoires również tam są w związku z tym produkt nadaje się do zastosowania innego niż normalne.
8.3. Jeśli dostarczony produkt nie jest zgodny z Umową, Klient musi poinformować S-tronic Telephone Accessories w rozsądnym czasie po stwierdzeniu wady.
8.4. Jeśli S-tronic Telephone Accessories uznają skargę za uzasadnioną, po konsultacji z Klientem odpowiednie produkty zostana naprawione, wymienione lub zwrócone. Maksymalny zwrot jest równy cenie zapłaconej przez klienta za produkt.

  Artykuł 9. Procedura składania zażaleń

9.1. Jeśli Klient chce zlozyc skargę dotyczącą produktu (zgodnie z Artykułem 8 dotyczącym gwarancji i zgodności) i / lub innych aspektow usług S-tronic Telephone Accessories musi  droga e-mail napisać zazalenie. Zobacz

dane kontaktowe u dołu regulaminu.

9.2. S-tronic Telephone Accessories skontaktuje się z  Klientem tak szybko, jak to możliwe, ale w każdym przypadku czas oczekiwania wynosi 14 dni od otrzymania wniosku, skargi. Jeśli nie jest  możliwe aby w ciagu tych dni uzyskac rzeczowa lub ostateczna odpowiedź, S-tronic Telephone Accessories potwierdzi reklamację i poda okres, w którym nalezy oczekiwac merytorycznej lub ostatecznej odpowiedzi na reklamację Klienta.
9.3. Klient, który nie działa w ramach wykonywania swojego zawodu lub działalności gospodarczej, może również złożyć skargę za pośrednictwem europejskiej platformy rozwiązywania sporów, dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/odr/.
9.4. Postanowienia poprzedniego paragrafu tego artykułu nie mają wpływu na obowiązki Klienta wynikające z zawartej Umowy i / lub niniejszych Ogólnych warunków.

  Artykuł 10. Dane osobowe

10.1.S-tronic Telephone Accessories przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z Witryną opublikowane oświadczenie o ochronie prywatności.

  Artykuł 11. Przepisy końcowe

11.1. Prawo holenderskie stosuje się do Umowy.
11.2. W zakresie nieuregulowanym inaczej przez obowiązujące prawo, wszelkie spory, które mogą wyniknąć w wyniku Umowy, są przekazywane właściwym władzom. Holenderski sąd w dzielnicy, w której znajdują się  S-tronic Telephone Accessories
11.3. Jeżeli postanowienie niniejszych Warunków okaże się nieważne, nie ma to wpływu na ważność całego regulaminu. W takim przypadku strony zastąpią (a) nową Określić determinację, z jaką, o ile jest to prawnie możliwe, intencją pierwotny przepis ma kształt.
11.4. Zgodnie z "na piśmie" niniejsze Ogólne Warunki zawierają również komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu zrozumieć, pod warunkiem że tożsamość nadawcy i integralność wiadomości e-mail jest wystarczająco ustalona.

  Dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skargi lub komentarze po przeczytaniu niniejszych Ogólnych warunków, skontaktuj się z nami pisemnie lub przez e-mail:

S-tronic Telephone Accessories
Mantethof 7
4021 VM Maurik
E-mail: stronicgsm@gmail.com
Numer Izby Handlowej: 72101415
Numer VAT: NL782470373B01